Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Organizacja imprez

Opublikowano: wtorek, 19 maj 2020 r.14:04

Aktualizacja: poniedziałek, 28 sierpień 2017 r.14:054 lat 99 dni

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Zał. Nr 1 wzór zawiadomienia  w postępowaniu zwykłym,
Zał. Nr 2 wzór zawiadomienia w postępowaniu uproszczonym

2. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno zawierać następujące dane:
POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował;

6) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

7) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu i nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (mogą je złożyć wyłącznie osoby fizyczne):

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu i nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji) w terminie 2 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Postępowanie zwykłe: Wypełniony i podpisany druk wraz z załącznikami można złożyć w    Regionalne Centrum Bezpieczeństwa , Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Augustowska 44, pokój nr 2,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15 Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, Kancelaria Ogólna, pokój nr 20, w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub  zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: zgromadzenia@kryzys.olsztyn.pl
Otrzymasz informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.   Postępowanie uproszczone: Regionalne Centrum Bezpieczeństwa tel: 89-5228112 e-mail: zgromadzenia@kryzys.olsztyn.pl  
III. OPŁATY

Zawiadomienie o zgromadzeniu nie podlega opłacie skarbowej.  
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia, jeżeli   spełnione  są wszystkie warunki dotyczące zgromadzenia. Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, a w przypadku postępowania uproszczonego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożone z naruszeniem w/w terminów nie będzie uznane za skutecznie złożone. Brak skutecznego zawiadomienia  o zorganizowaniu zgromadzenia wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia z art. 52 par.1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń tj. zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu. Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu                   i czasie, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. W przypadku, o którym mowa, organ gminy niezwłocznie wzywa, telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń organizatorów zgromadzeń, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu.
Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, gdy:
1.  cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się,
2. organizatorem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. naruszone są zasady organizowania zgromadzeń,
4. cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne, lub jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,
5. zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których obywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz  z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go, a w przypadku postępowania uproszczonego dodatkowo gdy zgromadzenie powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela  organu gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, ogłoszonej przewodniczącemu lub uczestnikom zgromadzenia. Decyzję o  rozwiązaniu zgromadzenia doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.  
V. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o zakazie zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.       Od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia przysługuje organizatorowi prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego   ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.  
VI. PODSTAWA PRAWNA
 
 - ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r. poz. 631)  
VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osoby, która: 1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, 2) zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu, 3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy, 4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia, 5) bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.
VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Inspektor Joanna Miller, Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna,
ul. Augustowska 44 pokój nr 2 tel: 89 5222414, 89 5222418, 89 5222420