Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Opublikowano:
poniedziałek, 2 marzec 2020 r.08:13

Aktualizacja:
poniedziałek, 2 marzec 2020 r.08:15 1 lat 232 dni

Dyrektor Mieczysław Wójcik

tel. (+48 89) 522-24-20,
fax (+48 89) 522-24-10,
e-mail: sekretariat@kryzys.olsztyn.pl
e-mail: kryzys@olsztyn.eu

Zakres działania wydziału

 1. Do zakresu zadań realizowanych przez Wydział należą:
  1. realizacja spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i obronnością kraju,
  2. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym,
  3. podejmowanie działań prewencyjnych i realizacja Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego- „Bezpieczny Olsztyn” i programu rządowego „Razem Bezpieczniej”,
  4. inicjowanie działań i nadzór nad realizacją założeń Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i opracowanych programów w tym zakresie,
  5. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  6. prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową i rejestracją,
  7. realizacja spraw związanych z wyznaczaniem podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian za nieściągalne grzywny,
  8. wydawanie zezwoleń lub decyzji o zakazie przeprowadzenia na terenie Miasta imprez sportowych, oraz artystyczno - rozrywkowych o charakterze masowym, a także prowadzenie ewidencji oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem na terenie Miasta imprez nie wymagających uzyskania zezwoleń,
  9. prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,
  10. prowadzenie kontroli instytucji i zakładów pracy na terenie Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zabezpieczenia imprez masowych,
  11. ewidencjonowanie zawiadomień o użyciu wyrobów pirotechnicznych,
  12. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracą Straży Miejskiej,
  13. realizowanie zadań ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników,
  14. nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu Straży Miejskiej oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej: Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Olsztyna, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  15. prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną jednostek powiatowej administracji zespolonej oraz Straży Miejskiej, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane),
  16. opracowanie i aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Olsztyna oraz współpraca w tym zakresie ze służbami, pogotowiami, inspekcjami i strażami,
  17. opracowanie i aktualizacja dokumentacji działań oraz zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK),
  18. prowadzenie niezbędnych baz danych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,
  19. zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego , ochrony ludności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  20. prowadzenie gospodarki magazynowej Regionalnego Magazynu Kryzysowego oraz Magazynu Obrony Cywilnej,
  21. obsługa techniczno - organizacyjna monitoringu Miasta,
  22. rozbudowa i utrzymanie pełnej funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Wspomagania Służb,
  23. gospodarowanie i prawidłowe wykorzystywanie środków budżetowych, przyznanych Wydziałowi na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa Miasta,
  24. prowadzenie Miejskiego Portalu Bezpieczeństwa „Bezpieczny Olsztyn”,
  25. współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  26. sprawowanie nadzoru nad zakładami pracy i instytucjami w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,
  27. prowadzenie spraw wynikających z uprawnień organów Miasta dotyczących współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Miejską, w tym:
   • sporządzanie ocen stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta w oparciu o przedkładane przez komendantów służb informacje,
   • wskazywanie organom Miasta istotnych problemów z zakresu zagrożenia  bezpieczeństwa i porządku, przedkładanie propozycji w zakresie niezbędnych działań profilaktycznych,
   • w sytuacjach tego wymagających wypracowanie propozycji do działań Prezydenta zmierzających do żądania od Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniom prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   • sporządzanie opinii dotyczących mianowania i zwalniania kierowników rewirów oraz kierowników posterunków policji przez Komendanta Miejskiego Policji,
  28. przygotowanie ocen funkcjonowania i współdziałania Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz innych instytucji w zakresie bezpieczeństwa i porządku w Mieście,
  29. prowadzenie zadań z zakresu bezpieczeństwa na akwenach Miasta,
  30. planowanie i realizowanie zadań stałej gotowości obronnej państwa,
  31. planowanie i realizowanie zadań związanych z osiąganiem gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny na terenie Miasta,
  32. planowanie i nakładanie świadczeń na rzecz obrony dla potrzeb: Sił Zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednostek przewidzianych do militaryzacji, zwalczania klęsk żywiołowych oraz obrony cywilnej,
  33. organizowanie i wykonywanie zadań w trybie Akcji Kurierskiej, prowadzenie szkolenia obronnego w Urzędzie,
  34. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i nadzór nad ich realizacją, opracowywanie i uaktualnianie planu obrony cywilnej,
  35. planowanie i nadzór nad ochroną zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
  36. nadzorowanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
  37. tworzenie formacji obrony cywilnej, organizacja i nadzór nad ewakuacją III stopnia ludności Miasta,
  38. prowadzenie działalności popularyzującej obronę cywilną,
  39. nadzór nad współpracą cywilno-wojskową administracji cywilnej w ramach HNS, tworzenie baz danych,
  40. obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  41. obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  42. inicjowanie działań i nadzór nad realizacją założeń Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i opracowanych programów w tym zakresie,
  43. realizacja projektu Bezpieczny Miejski Obszar Funkcjonalny,
  44. organizacja doraźnego wsparcia dla rannych dzikich zwierząt i ptaków,
  45. prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
  46. przyznawanie żołnierzom rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.”.

Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego