Sprawy Obronne

Opublikowano:
środa, 4 marzec 2020 r.16:46

Aktualizacja:
środa, 3 luty 2021 r.10:00 259 dni 20 godz.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 18 stycznia 2021 roku
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust.4 i art. 20 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 z późn.zm.), oraz §5 Zarządzenia Nr 342 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku zarządzam, co następuje:

  1. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w mieście Olsztynie poprzez wprowadzenie do użytku służbowego:
    • "Planu zamierzeń obronnych miasta Olsztyna na rok 2021" (załącznik Nr 1).
    • "Planu szkolenia obronnego Urzędu Miasta Olsztyna na rok 2021" (załącznik Nr 2).
    • "Roczny plan kontroli problemowych wykonywanych zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych przez Prezydenta Olsztyna w 2021 roku" (załącznik nr 3).
  2. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.
  3. Traci moc zarządzenie Nr 15 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Olsztyn w 2020 roku
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT OLSZTYNA
Piotr Grzymowicz