Sprawy Obronne

Opublikowano:
środa, 4 marzec 2020 r.16:46

Aktualizacja:
środa, 4 marzec 2020 r.16:46 325 dni 1 godz.

ZARZĄDZENIE Nr 15
PREZYDENTA OLSZTYNA

z dnia 22 stycznia 2020 roku
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Olsztynie w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust.4 i art. 20 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.1459 j.t.), oraz §2 Zarządzenia Nr 376 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku zarządzam, co następuje:

  1. Ustala się zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w mieście Olsztynie poprzez wprowadzenie do użytku służbowego:
    • "Planu zamierzeń obronnych miasta Olsztyna na rok 2020"(załącznik Nr 1).
    • "Planu szkolenia obronnego Urzędu Miasta Olsztyna na rok 2020" (załącznik Nr 2).
    • "Roczny plan kontroli problemowych wykonywanych zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych przez Prezydenta Olsztyna w 2020 roku" (załącznik nr 3).
  2. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna.
  3. Traci moc zarządzenie Nr 13 Prezydenta Olsztyna z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Olsztyn w 2019 roku
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT OLSZTYNA
Piotr Grzymowicz