Planistyka 2021

Opublikowano:
środa, 4 marzec 2020 r.16:05

Aktualizacja:
środa, 31 marzec 2021 r.14:00 203 dni 16 godz.

ZARZĄDZENIE NR 89
PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ OLSZTYNA

z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Olsztynie w 2021 roku

Na podstawie art. 17 ust.7 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz.372), art. 19 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r .poz. 1856, z 2021 r., poz. 159 ),

§ 5 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002, Nr 96, poz.850) oraz Planu Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.  

                                                   zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Plan Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Olsztyna na 2021 rok” będący podstawą do opracowania kalendarzowych planów działania przez kierowników (właścicieli) zakładów pracy, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,

   § 2. Kierownikom (właścicielom) zakładów pracy poleca się uzgadniać terminy głównych przedsięwzięć szkoleniowych z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna z 14-dniowym wyprzedzeniem planowanego przedsięwzięcia, a Karty Realizacji Zadań Obrony Cywilnej raz na dwa lata.

   § 3. Kontrolą i nadzorem merytorycznym realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego objąć zakłady pracy i instytucje funkcjonujące na terenie miasta, zgodnie z „Planem Działania w Zakresie Obrony Cywilnej Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Olsztyna na 2021 rok”. Kontrolę wykonuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego.

   §  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT - SZEF OBRONY CYWILNEJ OLSZTYNA
Piotr Grzymowicz