Planistyka 2020

Opublikowano:
środa, 4 marzec 2020 r.16:05

Aktualizacja:
środa, 4 marzec 2020 r.16:06 325 dni 1 godz.

ZARZĄDZENIE NR 549
PREZYDENTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ OLSZTYNA

z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Olsztynie w 2020 roku

Na podstawie art. 17 ust.7 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019 poz.1541, 2020), art. 19 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2019 r., poz. 1398), § 5 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. 2002, Nr 96, poz.850) oraz Planu działania w zakresie obrony cywilnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. zarządza się co następuje:

  1. Wprowadza się "Plan działania Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Olsztyna na 2020 rok" będący podstawą do opracowania kalendarzowych planów działania przez kierowników (właścicieli) zakładów pracy, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
  2. Wprowadza się "Wieloletni plan działania Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Olsztyna na lata 2020-2024 rok" stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,
  3. Kierownikom (właścicielom) zakładów pracy poleca się uzgadniać terminy głównych przedsięwzięć szkoleniowych z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta z 14-dniowym wyprzedzeniem planowanego przedsięwzięcia, a Karty Realizacji Zadań Obrony Cywilnej raz na dwa lata.
  4. Sprawozdanie o stanie struktur organizacyjnych i realizacji szkolenia obrony cywilnej na dzień 31 grudnia 2019 roku należy przesłać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w terminie do 30 stycznia 2020 roku, wg wzoru – załącznik Nr 3.
  5. Kontrolą i nadzorem merytorycznym realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego objąć zakłady pracy i instytucje funkcjonujące na terenie miasta, zgodnie z „Planem działania Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Olsztyna na 2020 rok”. Kontrolę wykonuje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta.
  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT - SZEF OBRONY CYWILNEJ OLSZTYNA
Piotr Grzymowicz