Obrona Cywilna

Opublikowano:
środa, 4 marzec 2020 r.13:30

Aktualizacja:
środa, 3 luty 2021 r.10:00 304 dni 5 godz.

Zadania Obrony Cywilnej w Olsztynie

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.Do osiągnięcia celu realizowane są przedsięwzięcia organizacyjne, logistyczne i szkoleniowe.

Realizacja celów obrony cywilnej w Olsztynie realizowana będzie w oparciu o zapisy Planu Obrony Cywilnej Olsztyna oraz Kart Realizacji Zadań Obrony Cywilnej opracowanych przez zakłady pracy i instytucje Miasta wyznaczone Zarządzeniem Prezydenta - Szefa OC Olsztyna Nr 543 z 24 grudnia 2012 r.

I. Wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie przez:

 1. Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania;
 2. Dwie drużyny wykrywania zagrożeń;
 3. Dwie radiofoniczne drużyny alarmowania;
 4. Współdziałanie z 12 drużynami wykrywania i alarmowania ościennych gmin;
 5. Zakładowe punkty alarmowania;
 6. Alarmowanie:
  • za pomocą syren alarmowych (77 syren Miejskiego Systemu Alarmowania),
  • zgodnie z tabelą sygnałów alarmowych.

II. Organizacja ewakuacji odbywa się w oparciu o Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Krajuz dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia i Planu Ewakuacji III Stopnia Mieszkańców Olsztyna.

Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożeń wyróżnia się ewakuację I, II i II stopnia.

Zakład pracy realizuje ewakuację I stopnia w oparciu o instrukcję przeciwpożarową i dokumentację obrony cywilnej zakładu w zakresie obrony cywilnej.

Sygnał alarmowy o zdarzeniu losowym zagrażającym życiu i zdrowiu może być przekazany przez:

 1. Syreny alarmowe miejskiego systemu alarmowego oraz komunikaty wyjaśniające w Radiu Olsztyn, GOLD ZET i ESKA;
 2. Telefon od służb alarmowych miasta;
 3. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa;
 4. Dyrektora (kierownika) zakładu pracy;
 5. Kierownika prowadzącego akcję ratunkową.

Po sygnale alarmowym następuje wyprowadzenie pracowników do rejonu zbiórki na okres przeprowadzenia akcji ratunkowej i usunięcia zagrożenia. Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Decyzję o jej przeprowadzeniu podejmują terenowe organy obrony cywilnej lub organy wojskowe.

Organizuje się ją w Olsztynie na bazie Osiedlowych Placówek Reagowania Kryzysowego (wytypowane szkoły w każdym osiedlu miasta). Tworzy się:

 1. Zespoły ds. ewakuacji III stopnia;
 2. Punkty ewidencyjno - informacyjne;
 3. Punkty zbiórki;
 4. Punkty załadowcze;
 5. Punkty pomocy medycznej;
 6. Punkt pomocy technicznej.

III. Przygotowanie budowli ochronnych:

 1. Utrzymanie schronów;
 2. Przystosowanie ukryć dla ludności miasta w wyznaczonych budynkach.

IV. Zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej.

Utrzymanie w magazynach Urzędu Miasta:

 1. masek przeciwgazowych;
 2. sprzętu rozpoznania skażeń;
 3. zestawów odkażających;
 4. odkażalników i dezaktywatorów
 5. odzieży ochronnej.

V. Przygotowanie do zaciemniania i wygaszania oświetlenia w budynkach i pojazdach.

VI. Organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowej:

Szkolenie i przygotowanie formacji obrony cywilnej:

 • Grupa Ratownictwa Ogólnego (47 ratowników);
 • 15 formacji ratownictwa ogólnego (280 ratowników);
 • 27 formacji do zadań specjalnych.

VII. Udzielanie poszkodowanym pomocy przedmedycznej:

 1. Miejska Formacja OC - drużyna sanitarna;
 2. Sanitariusze w drużynach ratownictwa ogólnego;
 3. Ratownicy medyczni PCK,
 4. Przeszkoleni mieszkańcy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach powszechnej samoobrony.

VIII. Walka z pożarami i profilaktyka przeciwpożarowa:

 1. Przygotowanie wszystkich ratowników formacji obrony cywilnej do prowadzenia akcji gaśniczej, umiejętności korzystania ze sprzętu ppoż. i reagowania na symptomy zagrożenia pożarowego;
 2. Przygotowanie 2 drużyn pożarniczych;
 3. Wykorzystanie Ochotniczej Straży Pożarnej Gutkowo.

IX. Przygotowanie sił i środków do prowadzenia likwidacji skażeń i zakażeń:

Rozwinięcie formacji do likwidacji skażeń (8 FOC) oraz przygotowanie punktów zabiegów specjalnych.

X. Organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności:

 1. Przygotowanie do przyjęcia ludności w 20 Osiedlowych Placówkach Reagowania Kryzysowego (w oparciu o wydane decyzje administracyjne);
 2. Określenie potrzeb i zapewnienie zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności.

XI. Ochrona dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej:

 1. Wykonanie postanowień Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla miasta Olsztyn oraz planów ochrony zabytków wykonanych prze właścicieli i administratorów obiektów zabytkowych miasta.

Szkolenie

Szkoleniem objęte są:

 1. Organy kierowania (Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, Zespoły Kryzysowe zakładów pracy);
 2. Elementy organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania;
 3. Formacje obrony cywilnej;
 4. Pracownicy zakładów pracy.

W szkoleniu główny wysiłek położony jest na problematykę powszechnej samoobrony:

 1. Znajomość sygnałów alarmowych;
 2. Umiejętność wykonania ewakuacji I i III stopnia;
 3. Posługiwanie się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami;
 4. Profilaktykę przeciwpożarową i umiejętność walki z małymi pożarami;
 5. Udzielanie pomocy poszkodowanym.

Upowszechnianie i popularyzacja:

 • upowszechnianie humanitarnych idei Obrony Cywilnej,
 • upowszechnianie postanowień prawa wojennego i Konwencji Genewskich,
 • popularyzacja tematyki poprzez formy wizualne,
 • publikacje prasowe i telewizyjne, konkursy,
 • zawody, planowe i okolicznościowe spotkania środowiskowe,współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie zawartych porozumień Obrona Cywilna miasta Olsztyn współpracuje z:

 • Oddziałem Miejsko -Powiatowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • Hufcem Warmińskim ZHP,
 • Polskim Czerwonym Krzyżem,
 • Polskim Związkiem Krótkofalowców,
 • Stowarzyszeniem JOANNICI.

Podstawa Realizacji Zadań Obrony Cywilnej

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dział IV – Obrona Cywilna. ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002, poz. 558),
 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. 2002 poz. 850),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. Nr 1993 poz. 421),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96),
 7. Instrukcja i Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek   masowego zagrożenia,
 8. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
 9. Zarządzenie Nr 215/2014 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do wykonania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych,
 10. Zarządzenie Nr 317 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego–Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w województwie w 2017 r.
 11. Zarządzenie Nr 108 Prezydenta – szefa Obrony Cywilnej Olsztyna z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej Olsztyna,
 12. Zarządzenie Nr 330 Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta   Olsztyn  z   dnia 18 września 2003 r. w sprawie prowadzenia  kontroli realizacji zadań   obronnych, obrony cywilnej i zarządzania  kryzysowego w zakładach pracy,  placówkach oświatowych i instytucjach miasta Olsztyn.