Informacja dla osób niesłyszących

Cel świadczenia usługi

Umożliwienie komunikowania się osobom uprawnionym, poprzez świadczenie w Urzędzie Miasta Olsztyna usług:

1. polskiego języka migowego (PJM) – należy przez to rozumieć naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych;
2. systemu językowo-migowego (SJM) – należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;
3. komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) – należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenie przez osobę uprawnioną chęci skorzystania z usługi ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Miejsce dokonania zgłoszenia

Urząd Miasta Olsztyna
Punkt informacyjny w sali operacyjnej Biura Obsługi Klienta
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn, wejście od narożnika budynku Ratusza
w godz. poniedziałek – 8.00-18.00, wtorek-piątek – 7.30-15.30

Formy dokonania zgłoszenia

Telefonicznie: 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482
Przesłanie faksem: 89 527-48-15
Przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres: informacjabok@olsztyn.eu
Komunikator internetowy oraz wideorozmowa za pośrednictwem BIP Urzędu Miasta Olsztyna: www.bip.olsztyn.eu, zakładka E URZĄD >> Wideorozmowa z Konsultantem
Dostępny jest wzór formularza zgłoszeniowego, który osoba uprawniona może przekazać osobiście, przesłać faksem lub pocztą elektroniczną. Wzór nie ma charakteru obligatoryjnego zaś jedynie charakter pomocniczy (wzór do pobrania).

Opłaty

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Termin i sposób załatwienia

W uzgodnionym terminie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.-U. Nr 209, poz. 1243).